2023

Oktober
Ausstellung in Vorbereitung, demnächst nähere Infos an dieser Stelle.

2022

HOPE SPOTS
Kunstsaal der KulturBäckerei Lüneburg

2016

MONOSAPIENS
Kunstsaal der KulturBäckerei Lüneburg

2015

LINIEN IM ALLTAG
Kunstsaal der KulturBäckerei Lüneburg